Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, 30 juillet 2011

RECUPERATION "IN EXPREMIS"

RECUPERATION "IN EXPREMIS"

LE SLFP EVOLUE !!!!

IL COMMENCE PRESQUE A AVALISER NOTRE ANALYSE SUR LES PRIMES ET A EFFACER PROGRESSIVEMENT SES MESSAGES INSULTANTS POUR LES DELEGUES CGSP.

 UNE PRECISION S'IMPOSE CEPENDANT.

 CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME ENCORE LE SLFP :

 - LES AGENTS RECRUTES PAR L' AGGLO AVANT LE 30/09/1987 NE DOIVENT PAS ETRE TITULAIRES DU CERTIFICAT SPR POUR OBTENIR LA PRIME DE BILINGUISME ( VOIR NOTRE BLOG DU 27 JUILLET 2011);

 - LES AGENTS RECRUTES PAR L' AGGLO APRES LE 30/09/1987 ET LES AGENTS RECRUTES PAR LA REGION APRES LE 1/04/1993 DOIVENT ETRE DETENTEURS DU CERTIFICAT SPR-SELOR POUR AVOIR DROIT A LA PRIME DE BILINGUISME.

 

NOUS RESTONS A LA DISPOSITION DE NOS AFFILIES,DES MEMBRES DU PERSONNEL ET DES EMINENTS AVOCATS DU SLFP...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.

VOS DEVOUES DELEGUES CGSP-ACOD .

RECUPERATIE "IN EXPREMIES"

RECUPERATIE "IN EXPREMIES"

De VSOA/SLFP evolueert!!!!
Bijna beginnen zij onze analyse met betrekking tot de premies te onderkennen en
geleidelijk aan distantiëren zij zich van hun beledigende commentaren ten aanzien van
de afgevaardigden van ACOD/CGSP.

Een kleine verduidelijking is echter nodig.

In tegenstelling tot wat VSOA/SLFP nochtans bevestigt moeten:
-de agenten die door de agglomeratie werden aangenomen voor 30/09/1987
geen houder zijn van het certificaat SPR om de tweetaligheidsvergoeding te bekomen
(cfr onze blog van 27/7/2011);
-de agenten die door de agglomeratie werden aangenomen nà 30/09/1987
en de agenten die door het BHG werden aangenomen nà 01/04/1993 wél houder zijn
van het brevet SPR-Selor om recht te hebben op de tweetaligheidsvergoeding.

Wij blijven ter beschikking van onze aangeslotenen, van alle personeelsleden en van
de eminente advocaten van SLFP/VSOA...
Voor alle bijkomende inlichten kan u zich richten tot uw afgevaardigden van ACOD/CGSP.

mercredi, 27 juillet 2011

L’indemnité de bilinguisme

Voici un rappel des profils des agents remplissant les conditions pour bénéficier de l’indemnité de bilinguisme (pompiers)

1.Les agents opérationnels en service avant le 30/09/1987, sont réputés avoir les connaissances linguistiques requises (décision approuvée par la Tutelle le 30/09/1987) et jamais contestée ou annulée par le Conseil d' Etat.

2.Les agents recrutés par l’Agglo après le 30/09/1987 et qui ont obtenu le certificat de connaissance orale élémentaire.

3.Les agents recrutés par la Région après le 01/04/1993 et détenteurs du brevet Selor, conformément à l’AR 362 du statut administratif et pécuniaire des OIP.

La CGSP constate que tant l’administration que le Cabinet du Ministre sont dans l’incapacité de justifier juridiquement la suppression (01/07/2002) de cette indemnité pour une partie du personnel.

La CGSP constate également que l’administration du SIAMU a égaré les ordonnances, arrêtés et un nombre significatif de délibérations de l’Agglo se rapportant au bilinguisme et aux pensions et, par conséquent, à la situation pécuniaire des agents retraités (depuis 01/07/2002).

La CGSP constate avec regret l’absence d’un front commun pour défendre ce dossier, vraisemblablement à la grande satisfaction du Ministre et de ses collaborateurs.

Tweetaligheidsvergoeding

Een herinnering van de profielen van de agenten die voldoen aan de voldoende voorwaarden om te
genieten van tweetaligheidsvergoeding (voor brandweermannen).


1. De operationele agenten die voor 30/09/1987 in dienst traden, die aldus verondersteld worden om aan de nodige taalkundige vereisten te voldoen(beslissing goedgekeurd door de Voogdij op, 30/09/1987);
2. De agenten die door de Agglomeratie aangeworven zijn na 30/09/1987, en die het certificaat behaalden van mondelinge basiskennis;
3. De agenten die door het BHG aangeworven zijn na 01/04/1993 en houder zijn van het Selor-getuigschrift, overeenkomstig art 362 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van ION(de instellingen van openbaar nut) van het BHG;
De CGSP-ACOD stelt vast dat zowel de administratie als het kabinet van de Minister niet in staat zijn om op een wettelijke manier de schrapping van de vergoeding(01/07/2002) aan te tonen voor een deel
van het personeel;
De CGSP-ACOD stelt eveneens vast dat de administratie van de SIAMU de weg is kwijtgeraakt in ordonnanties, arresten en in een significant aantal beraadslagingen van de Agglomeratie met betrekking tot
de tweetaligheid en de pensioenen en, dienvolgens, met betrekking tot de geldelijke situatie van de gepensioneerde agenten(sinds 01/07/2002);
De CGSP-ACOD betreurt de afwezigheid van een gemeenschappelijk front om dit dossier te verdedigen, waarschijnlijk tot grote tevredenheid van de Minister en zijn collaborateurs.

lundi, 25 juillet 2011

TAALKADER

 

 
 

Regering keurt taalkader brandweer goed

 

Brussel nieuws.be

 

 

De ministerraad van de Brusselse regering heeft het nieuwe taalkader voor de brandweer goedgekeurd. Het nieuwe kader voorziet in ongeveer een derde Nederlandstaligen. Eerder deze week hadden verschillende vakbonden nog hun ongenoegen geuit over het nieuwe kader.

 

Staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo), bevoegd voor Brandbestrijding, zegt dat met de nieuwe regeling een tweetalige dienst voor elke burger mogelijk is. Het kader houdt een verdeling in van 70,58 procent Franstaligen en 29,42 procent Nederlandstaligen voor bij de Brusselse brandweer.

 

De christelijke en liberale vakbonden betwisten dat. Volgens hen gebruikt Doulkeridis verkeerde cijfers.

 

De taalkaders liggen al sinds hun invoering onder vuur. Ze werden al enkele malen vernietigd door de Raad van State, de laatste keer in 2005. Zonder taalkader lopen benoemingen en aanwervingen mank. Het uitblijven ervan zorgde meermaals voor protestacties bij de brandweer.