Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 18 mars 2010

punten CPBW die is besproken in zitting 04/02/2010

BEHANDELDE PUNTEN :

 

1.1.   Goedkeuring notulenontwerp van de vergadering van 21.12.09

 

Eventuele opmerkingen van de vakorganisaties dienen schriftelijk en binnen de gestelde termijn naar de voorzitter doorgestuurd te worden. Bij het verstrijken van de wettelijke termijn zal het notulenontwerp als goedgekeurd worden beschouwd.

 

2.      IDBP-Verslag :

 

2.1.      Directie : nihil

 

2.2.   IDPB :

 

2.2.1. Maandverslag december 2009.

 

IDPB : we onderzoeken de herkomst van de aanhoudende thinnergeur. Er is een studie van de weersomstandigheden aan de gang. De RISC-ploeg zal de schoorstenen controleren en er indien nodig in afdalen.

 

IDPB : we zijn ons bewust van de hinder die de verfwerken in het 100-centrum teweeg brengen. De geur en het stof maken de werkomstandigheden verre van ideaal. Gisterenochtend hebben we hierover een vergadering gehouden.

VSOA : de dienst had dit vóór de start van de werken moeten nagaan.

IDPB : we hebben getracht verbeteringen aan te brengen. Zo werd het plastic zeil met planken hermetisch aan het plafond vastgemaakt, werd een ventilator geplaatst en stofzuigt er elke dag iemand om te voorkomen dat het stof de computers beschadigt.

 

IDPB : de onderzoeken door de leverancier van de Rangers hebben niets opgeleverd. Dat stelt ons niet volkomen gerust en we willen een beroep doen op een onafhankelijk laboratorium om te weten hoe ze vuur konden vatten.

 

IDPB : we overwegen de deelname van ons personeel aan rijlessen in een stedelijke omgeving. Voorheen werden dergelijke opleidingen op een circuit gegeven, maar de omstandigheden daar verschillen van die waarmee onze chauffeurs te maken hebben.

ACV :  soms verwijten sommigen onze chauffeurs dat ze te traag rijden als ze op interventie vertrekken.

 

IDPB : een ernstig ongeval (met breuk) heeft zich voorgedaan in een trappenhal. Alle trappen zullen worden geverifieerd en ook de antislipoverstekken. We zullen overal waar nodig antislipstroken aanbrengen.

 

Het VSOA weigert het maandverslag.

 

2.2.2. Voorstelling van en toelichting bij APTI-pas.

 

Dr PETE : in januari zijn we begonnen met het uitdelen van het boekje. Ieder operationeel personeelslid krijgt er een. Het is persoonlijk en bevat vertrouwelijke informatie. Bijgevolg is het niet de bedoeling dat andere personeelsleden ze in handen krijgen. Alle brandweerlieden die voor het medisch onderzoek komen, zullen een exemplaar ontvangen. We willen het personeel bewust maken, niet verontrusten of lastigvallen. Als er echter na een jaar nog geen verbetering merkbaar is, zullen we strenger worden.

Bij een negatief resultaat zullen we belanghebbende een brief sturen met een toelichting voor zijn behandelend geneesheer. Indien de resultaten positief blijken, sturen we niets op.

VSOA : is het niet beter het personeel ook iets te laten weten als de resultaten positief zijn ?

Dr PETE : dat vergt heel wat administratief werk.

U hebt een tabel ontvangen, maar indien u dat wenst, zullen we het aanpassen door er de bestuurders van de pomp- en voorstadswagens aan toe te voegen.

ACOD : mee eens

ACV : mee eens

VSOA : mee eens, maar op voorwaarde dat de regels inzake overleg worden nageleefd en dat deze gewijzigde lijst eerst aan het comité wordt voorgelegd.

 

2.2.3. Voorstelling kwartiertje veiligheid 2010/01

 

De IDPB deelt een brochure van Brussel Net uit over afvalsortering.

IDPB : we hebben erop gewezen dat men zich voor de gekleurde zakken tot mevrouw Bosmans moet wenden.

De glijpaal in de VOPO Diamant werd onbruikbaar gemaakt. De vrijgekomen plaats zal worden gebruikt voor het sorteren van afval.

 

2.2.5. Dienstnota over de voorstadswagens.

 

IDPB : we willen nagaan of de aangewende middelen passen en of er verbeteringen mogelijk zijn. Bij dienstnota 2010-010 hoort een vragenlijst.

 

2.2.6. Dienstnota over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk gepleegd door derden.

 

IDPB : er doen zich steeds meer dergelijke incidenten voor. We zouden deze feiten in kaart willen brengen :  welk soort personeelsleden is hier vooral het mikpunt van, welke personen enz. De eerste stap die we voor ons personeel moeten zetten, is hun opleiding.

Dr. KAISSE : het ziekenwagenformulier in Prisme bevat in verband hiermee een hokje, maar na verloop van tijd kon dat niet meer worden ingevuld. De nieuwe versie van Prisme zal een gelijkaardig hokje hebben, dat gelinkt is aan dat register.

De heer BOILEAU : 2 van onze ambulanciers werden lastiggevallen. De dienst heeft zich burgerlijke partij gesteld. De politie had de betrokkenen onterecht geadviseerd om zich als getuigen op te geven om zo te beletten dat de daders van de feiten de identiteit van ons brandweerpersoneel vernamen. We bevelen de personeelsleden die het slachtoffer waren van dergelijke gewelddaden aan om zich wel degelijk burgerlijke partij te stellen, want dat is de beste garantie voor een gunstige afloop van zo’n rechtszaken.

IDPB : een personeelslid dat wordt aangevallen bij de uitoefening van zijn werk mag steeds het adres van zijn werkgever vermelden en niet het zijne.

 

2.2.4. CAO 100.

 

IDPB : deze overeenkomst is nog niet van toepassing op de openbare sector, maar dat zal vroeg of laat wel het geval zijn. We zullen een stuurgroep in het leven roepen waarvan de directie, vakorganisaties, IDPB en EDPB (zowel arbeidsgeneeskunde als de psychosociale adviseurs) deel van zullen uitmaken. We delen hier een oproep tot kandidaten uit.

De eerste vergadering van deze werkgroep is gepland op 25 februari.

De heer BOILEAU : de bijlage van het arbeidsreglement betreffende psychotropen werd tijdelijk ingetrokken. We wachten op de goedkeuring van het charter om dat deel toe te voegen aan het arbeidsreglement.

 

2.2.7. Vinçotte-verslag over de ladders.

 

IDPB : we betreuren dat de verslagen van AIB Vinçotte uitsluitend in het Frans zijn opgesteld.

Zoals we reeds signaleerden tijdens de vorige vergadering, worden onze vóór 2000 gebouwde ladders gecontroleerd volgens hetzelfde stramien als de na 2000 gebouwde ladders.

Voor de haakladder heeft de norm het over een “breuk”. Onze ladders vervormen, maar breken niet.

Zolang de ladders van na 2000 niet tegemoet komen aan de norm, worden ze niet in dienst gesteld.

VSOA : we vragen dat de verslagen van externe instellingen eveneens tweetalig zijn.

ACOD : controleer ook of voor de steekladders de laddervlakken niet door elkaar gehaald worden.

IDPB : we signaleren dat het verslag van AIB Vinçotte adviezen verstrekt en geen verplichting tot inconformiteitstelling vormt. We moeten de wet naleven, maar niet noodzakelijk hun aanbevelingen.

 

2.3.       Materieel : nihil

2.4.       Kazernering : nihil

2.5.       Instructie – Operaties : nihil

2.6.       Arbeidsgeneeskunde : nihil

2.7.       Korpsgeneesheer : nihil

2.8.       EDPB : nihil

 

3.         Vakorganisaties :

 

3.1.   Op verzoek van het ACV Openbare Diensten :

 

3.1.1. Quid met de stores die in de 100-centrale eigenmachtig werden weggehaald in de kamers van de brandweermannen zonder dat hun vervanging gepland is ?

 

ACV : in de 4 kamers waren stores aanwezig. Een hiërarchische chef vond dat ze moesten worden verwijderd, maar ze werden nog niet vervangen. Deze situatie duurt reeds een maand en de ramen zijn slechts een beetje ondoorschijnend. Bovendien werden de stores bij de niet-gëuniformeerde operatoren niet verwijderd.

IDPB : volgens de Kazernering bevond er zich een reserve van stores in Anderlecht, maar klaarblijkelijk werden ze nog niet geïnstalleerd. We zullen contact opnemen met de Kazernering.

 

3.1.2. Hoeveel stoelen zullen we nog testen in de 100-centrale alvorens een definitieve beslissing te nemen, terwijl er een model is dat reeds door iedereen geschikt is bevonden ?

 

IDPB : u hebt documentatie ontvangen met meer informatie hieromtrent. Nu is het aan de directie om een beslissing te nemen op basis van de uitgevoerde peiling. We adviseren om ook een opleiding te organiseren voor de personeelsleden die deze stoel zullen gebruiken : zijn werking en de mogelijke instellingen uitleggen. De handleiding zou ook aan de gebruikers moeten worden uitgedeeld.

 


3.2.    Op verzoek van de ACOD :

 

3.2.1. De verwarming in de garage van Anderlecht functioneert nog steeds niet afdoende.

 

VSOA : we zien het nut er niet van in om de garage te verwarmen.

ACOD : zo kunnen de vesten drogen in de garage.

De heer DE SNEYDER : de verwarmingskelder is daar geschikt voor.

 

3.2.2. In enkele posten blijven de problemen met de valva’s voor de vakbonden voortduren.

 

De heer BOILEAU : we hebben per post 4 mededelingenborden met een sleutel geleverd.

ACOD : de adjudanten van de compagnie hebben die zich toegeëigend.

VSOA : de sleutels en het slot moeten worden gewijzigd.

De heer DE SNEYDER : er zullen nieuwe mededelingenborden naar de desbetreffende posten worden gestuurd.

 

3.3.    Op verzoek van het VSOA :

 

3.3.1. Hebt u nieuws over de verplichte gescheiden afvalophaling in de posten (Diamant) ?

 

IDPB : deze vraag kwam in punt 2.2.3. aan bod.

ACOD : kunt u het brandweerpersoneel de data meedelen waarop de vrachtwagens van Net Brussel het afval komen ophalen.

De heer DE SNEYDER : in de brochure van Net Brussel die we net uitdeelden, staat wanneer ze langskomen.

ACOD : we hebben de indruk dat het opgehaalde afval in de vrachtwagen bijeen gegooid wordt.

IDPB : Neen, dat klopt niet. Ondanks de schijn blijft het afval wel degelijk gescheiden. Sorteren heeft dus wel zin.

 

3.3.2. Er is een probleem met de douches in Delta.

 

IDPB : we overtreden inderdaad de wet, want de post Delta heeft onvoldoende douches voor het aantal werknemers. We hebben daar in ons verslag na het werkplaatsbezoek aan Delta van vorig jaar ook op gewezen. De Kazernering bestudeert nu waar er een 4de douche zou kunnen komen.

VSOA : inzake deze problematiek vragen we de toepassing van de geldende wetgeving.

IDPB : Delta is de enige post waar er onvoldoende douches zijn.

VSOA : de watertemperatuur schommelt ook te vaak omdat een bovenketel ontbreekt en dus een reserve aan warm water. De heer BOILEAU : we zullen deze problemen zo snel mogelijk regelen.

Henri Exposito, Président

Points CPPT ayant été discuté en séance du 04/02/2010

POINTS DISCUTES :

 

1.1.   Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 21/12/2009.

 

Les remarques écrites éventuelles des organisations syndicales parviendront au Président dans les temps voulus. Passé le délai légal, le procès-verbal sera considéré comme approuvé.

 

2.      Rapport du S.I.P.P. :

 

2.1.      Direction : néant

 

2.2.   S.I.P.P. :

 

2.2.1. Le rapport mensuel de décembre 2009.

 

S.I.P.P. : nous examinons l’origine des odeurs de thinner persistantes. Une étude des conditions atmosphériques est en cours. L’équipe RISC vérifiera les cheminées et y pénètrera peut-être au besoin.

 

S.I.P.P. : nous sommes conscients des nuisances qu’engendrent les travaux de peinture au centre 100. L’odeur et la poussière y rendent les conditions de travail loin d’être idéales. Hier matin nous avons encore eu une réunion à ce sujet.

S.L.F.P. : le service aurait dû examiner cela avant le début des travaux.

S.I.P.P. : nous avons essayé d’apporter des améliorations. Ainsi, la bâche a été solidarisée au plafond avec des planches, un ventilateur a été installé et chaque jour quelqu’un passe l’aspirateur  afin éviter que la poussière n’endommage les ordinateurs.

 

S.I.P.P. : les examens par le fournisseur des bottes Rangers n’ont abouti à rien. Cela ne nous rassure pas complètement et nous avons l’intention de faire appel à un laboratoire indépendant afin de savoir comment elles ont pu prendre feu.

 

S.I.P.P. : nous envisageons la participation de nos agents à des cours de conduite en milieu urbain. Avant, ce genre de formation avait lieu sur circuit, mais ces conditions ne ressemblent pas à celles que nos chauffeurs rencontrent sur le terrain.

C.S.C. : parfois, certains reprochent à nos chauffeurs de rouler trop lentement lorsqu’ils partent en intervention.

 

S.I.P.P. : un accident grave (avec fracture) s’est produit dans une cage d’escalier. Tous les escaliers seront vérifiés, ainsi que les antidérapants aux nez de marche. Nous ferons apposer des antidérapants partout où cela s’avère nécessaire.

 

Le S.L.F.P. refuse le rapport mensuel.

 

2.2.2. Présentation et explication de l’APTI Pass.

 

Dr PETE : en janvier, nous avons commencé la distribution du carnet. Nous remettons ce carnet à chaque agent opérationnel. Il est personnel et contient des informations confidentielles. Par conséquent, ces carnets ne doivent pas circuler entre les membres du personnel. Tous les pompiers qui viennent pour la visite médicale, recevront un exemplaire. Nous voulons conscientiser le personnel, pas l’alarmer ou l’embêter. Or, si après un an, aucune amélioration n’est sensible, nous deviendrons plus sévères.

En cas de résultat négatif, nous enverrons un courrier avec des explications à l’intéressé destiné à son médecin traitant. Si les résultats s’avèrent positifs, nous n’enverrons rien.

S.L.F.P. : ne vaut-il pas mieux avertir le personnel même si les résultats sont positifs ?

Dr PETE : cela requiert tout un travail administratif.

Vous avez reçu une grille, mais si vous le souhaitez, nous l’adapterons en y ajoutant les chauffeurs des camions pompe et faubourg.

C.G.S.P. : d’accord

C.S.C. : d’accord

S.L.F.P. : d’accord, mais à condition que les règles de la concertation soient respectées et que cette liste modifiée soit d’abord soumise au Comité.

 

2.2.3. Présentation du quart d’heure sécurité 2010/01.

 

Le S.I.P.P. distribue une brochure de Bruxelles Propreté concernant le tri sélectif des déchets.

S.I.P.P. : nous avons signalé que pour les différents sacs de couleur, il convient de s’adresser à Mme Bosmans.

La perche au P.A.S.I. Diamant a été condamnée. La place libérée sera utilisée pour le matériel du tri sélectif des déchets.

 

2.2.5. La note de service 2010-010 sur les camions faubourg.

 

S.I.PP. : nous voulons examiner si le dispositif mis en place convient et si des améliorations peuvent y être apportées. La note de service 2010-010 contient un questionnaire.

 

2.2.6. Note de service au sujet des comportements indésirables et excessifs au travail commis par des tiers.

 

S.I.P.P. : de plus en plus d’incidents de cette nature se produisent. Nous voudrions établir une cartographie de ces faits : quel type d’agent est principalement touché, quelles personnes etc. La première démarche à entreprendre pour notre personnel est leur formation.

Dr. KAISSE : le formulaire ambulance dans Prisme contenait une case pour ce genre d’événement, mais au fil du temps, celle-ci était devenue inopérante. La nouvelle version de Prisme aura une case analogue qui sera liée à ce registre.

M. BOILEAU : 2 de nos ambulanciers ont été agressés. Le service s’est constitué partie civile. La police avait à tort conseillé aux intéressés de se porter témoins plutôt que de se constituer victimes, afin d’empêcher que les acteurs des faits n’apprennent l’identité de nos pompiers. Nous recommandons aux agents victimes de tels actes de violence, de bel et bien se déclarer victimes car c’est la meilleure façon de voir aboutir ces procédures judiciaires.

S.I.P.P. : un agent qui se fait agresser au travail peut toujours donner l’adresse de l’employeur et pas la sienne.

 

2.2.4. CCT 100.

 

S.I.P.P. : cette convention n’est pas encore applicable au service public, mais elle le sera tôt ou tard. Nous mettrons sur pied un groupe de pilotage dont feront partie la direction, les organisations syndicales, le S.I.P.P. et le S.E.P.P. (à la fois la médecine du travail et les conseillers psychosociaux). Nous distribuons ici un appel à candidatures.

Ce groupe de travail se réunira pour la première fois le 25 février.

M. BOILEAU : l’annexe du règlement de travail relative aux psychotropes a été momentanément retirée. Nous attendons l’approbation de la charte pour inclure cette partie dans le règlement de travail.

 

2.2.7. Rapport Vinçotte au sujet des échelles.

 

S.I.P.P. : nous regrettons que les rapports de AIB Vinçotte sont rédigés uniquement en français.

Comme nous l’avons signalé à la réunion précédente, nos échelles construites avant 2000 sont vérifiées selon le même canevas que les échelles construites après 2000.

Pour l’échelle à crochets, la norme fait état de « rupture ». Nos échelles se déforment, mais elles ne cassent pas.

Tant que les échelles post 2000 ne passent pas la norme, elles ne sont pas mises en service.

S.L.F.P. : nous demandons que les rapports d’organismes externes soient également bilingues.

C.G.S.P. : vérifiez aussi si pour les échelles à emboîtement les plans d’échelle ne sont pas mélangés.

S.I.P.P. : nous signalons que le rapport de AIB Vinçotte est un rapport d’avis, pas une obligation de mise en conformité. Nous devons respecter la loi, mais pas nécessairement leurs recommandations.

 

2.3.       Matériel : néant

2.4.       Casernement : néant

2.5.       Instruction – Opérations : néant

2.6.       Médecine du Travail : néant

2.7.       Médecine du Corps : néant

2.8.       S.E.P.P. : néant

 

3.         Organisations syndicales :

 

3.1.   A la demande de la C.S.C. Services Publics :

 

3.1.1. Quid des stores enlevés arbitrairement dans les chambres pompier de la centrale 100 sans avoir prévu leur remplacement ?

 

C.S.C. : dans les 4 chambres se trouvaient des stores. Un responsable hiérarchique a estimé qu’il fallait les enlever, mais ils n’ont pas encore été remplacés. Cette situation dure déjà depuis un mois et les fenêtres ne sont que légèrement opacifiées. En plus, les stores chez les opérateurs civils n’ont pas été enlevés.

S.I.P.P. : d’après le Casernement des stores de stock se trouvaient à Anderlecht, mais manifestement ils n’ont pas encore été installés. Nous contacterons le Casernement.

 

3.1.2. Combien de chaises allons-nous encore tester à la centrale 100 avant de prendre une décision définitive alors qu’un modèle convient déjà à tout le monde ?

 

S.I.P.P. : vous avez reçu la documentation avec plus d’informations à ce sujet. Maintenant il revient à la direction de prendre une décision sur base du sondage effectué. Nous conseillons d’organiser aussi une formation à l’attention des agents qui utiliseront cette chaise : expliquer son fonctionnement et les possibles réglages. Il faudrait aussi distribuer le manuel aux usagers.

 


3.2.    A la demande de la C.G.S.P. :

 

3.2.1. Le chauffage du garage d’Anderlecht ne chauffe toujours pas de manière suffisante.

 

S.L.F.P. : nous ne voyons pas l’utilité de chauffer le garage.

C.G.S.P. : ainsi, les vestes peuvent sécher dans le garage.

M. DE SNEYDER : la chaufferie convient pour cette utilisation.

 

3.2.2. Dans certains postes, les problèmes avec les valves syndicales perdurent.

 

M. BOILEAU : nous avons fourni 4 valves par poste avec une clé.

C.G.S.P. : les adjudants de compagnie ont accaparé ces valves.

S.L.F.P. : les clés et la serrure doivent être changés.

M. DE SNEYDER : de nouvelles valves seront envoyées dans les postes en question.

 

3.3.    A la demande du S.L.F.P. :

 

3.3.1. Quid de l’obligation du tri sélectif dans les postes (Diamant) ?

 

S.I.P.P. : nous avons abordé cette question au point 2.2.3.

C.G.S.P. : pouvez-vous informer les pompiers des dates auxquelles les camions de Bruxelles Propreté passent pour collecter les déchets.

M. DE SNEYDER : la brochure de Bruxelles Propreté que nous venons de distribuer indique quand ils passent.

C.G.S.P. : nous avons l’impression que les déchets ramassés sont mélangés à l’intérieur du camion.

S.I.P.P. : non, ce n’est pas le cas. Malgré les apparences, ces déchets sont bel et bien triés. Le triage n’est donc pas inutile.

 

3.3.2. Nous signalons des problèmes de douches à Delta.

 

S.I.P.P. : nous sommes effectivement en infraction avec la loi car le poste de Delta ne dispose pas d’assez de douches par rapport au nombre de travailleurs. Nous l’avons aussi signalé dans notre rapport après la visite des lieux de travail à Delta de l’année passée. Le Casernement étudie actuellement où une 4e douche pourrait être installée.

S.L.F.P. : nous demandons l’application de la législation en vigueur concernant cette problématique.

S.I.P.P. : Delta est le seul poste qui ne dispose pas d’assez de douches.

S.L.F.P. : la température de l’eau fluctue aussi trop souvent en raison du manque de ballon d’où une absence d’une réserve d’eau chaude.

M. BOILEAU : nous réglerons ces problèmes dans les meilleurs délais.

Exposito henri,Président

punten BOC die is besproken in zitting 04/02/2010

          Op verzoek van het ACV Openbare Diensten :

 

2.1.1. Wie staat bij uitrukken in voor de snelheid van het konvooi ?

 

ACV : sommige officieren verwijten de chauffeurs te traag te rijden als ze voor een interventie onderweg zijn. We zijn bekommerd om jonge chauffeurs die misschien niet zelfzeker genoeg zijn om hier het hoofd aan te bieden.

De heer DE SNEYDER : de chauffeur is verantwoordelijk voor de snelheid van het konvooi. Hij moet het verkeersreglement naleven en zijn gezond verstand gebruiken.

VSOA : als het een probleem betreft met Citygis en het bepalen van de sectoren, kunt u bij M. Charlier terecht. Hij zal u antwoorden.

De heer BOILEAU : in geval van een interventie in Zaventem voor een vliegtuig in moeilijkheden verzoeken we u ook om erop te letten niet sneller te rijden dan 30 km/u indien u door het rood rijdt.

ACV : soms is het groen voor een of meer voertuigen, maar moet de rest van het konvooi wachten voor het rode licht. Het lijkt ons logisch dat in zo’n geval het eerste deel het tweede op een veilige plek opwacht om samen verder te rijden.

De heer DE SNEYDER : 2 konvooien kunnen uit twee verschillende VOPO’s vertrekken. Hun samenstelling wordt door een dienstnota bepaald.

 

2.2.    Op verzoek van de ACOD :

 

2.2.1. De ACOD betwist de geldigheid van dienstnota 2009-205, want ze vormt een eenzijdige wijziging via dienstnota van de bezoldigingsregeling (art. 33) en het operationeel statuut (art. 160). We vragen bijgevolg de onmiddellijke intrekking van deze dienstnota. Ter informatie : elke wijziging van de bezoldigingsregeling moet worden onderhandeld in Sector XV.

 

De heer DE SNEYDER : deze nota zal zo snel mogelijk worden ingetrokken.

 

2.2.2. Weet u meer over het gemengde dienstrooster (waarover in Sector XV nog steeds niet werd onderhandeld), dat een onrechtmatig betaalde wachtvergoeding en arbitrair toegekende voordelen met zich meebrengt : waarom worden ze nog steeds toegekend ?

 

De heer DE SNEYDER : het gemengde dienstrooster is niet meer geldig sinds 1 februari 2010. Alle belanghebbenden werden op de hoogte gebracht en werken weer volgens hun vroeger dienstrooster.

 

2.2.3. Quid met het dienstrooster van 10 uur (nog steeds niet onderhandeld in Sector XV) ?

 

De heer DE SNEYDER : dit dienstrooster werd op zijn beurt afgeschaft op 1 februari.

 


2.2.4. Quid met de in zitting genomen eenparige beslissing om het op- en afgaan van de wacht van de pomp van Diamant eerst te laten plaatsvinden in UCL, daarna in Evere, dan weer in UCL en ten slotte in Evere ?

 

De heer DE SNEYDER : wegens de moeilijkheden die de uitvoering van onze vorige beslissing teweegbracht en de terughoudendheid die ze opriep, hebben we besloten om alle betrokkenen in Diamant de wacht te laten opgaan. De dienst zal eventuele boetes niet meer betalen.

 

2.2.5. De administratieve personeelsleden die preventiebezoeken afleggen, kennen nog steeds hetzelfde probleem : de betaling van parkeermeters.

 

De heer DE SNEYDER : ze moeten de parkeermeters betalen, maar mits een bewijsstuk kunnen deze personeelsleden het bestede bedrag terugkrijgen bij M. Taildeman. We hebben naar alle burgemeesters geschreven om hen te vragen ons speciale parkeerplaatsen of –kaarten toe te kennen.

De heer BOILEAU : de dienst betaalt het geld voor de parkeermeters terug, maar niet de boetes wanneer er geen geld in de parkeermeters werd gestopt.

 

2.2.6. De problematiek van de garage in de hoofdkazerne ; hij is dikwijls overvol op dagen dat de VZW’s opleidingen organiseren, vooral net voor en na het aflossen van de wacht.

 

De heer DE SNEYDER : we stellen het personeel een bepaald aantal plaatsen ter beschikking in onze garage. Als er geen parkeerplaats meer vrij is, moeten onze personeelsleden buiten parkeren, in de buurt van de kazerne.

De heer BOILEAU : het toekomstige geïndividualiseerd toegangssysteem zal iedereen die niet van wacht is, de toegang tot de garage ontzeggen. Het personeel zou ook meer gebruik kunnen maken van de MIVB-vrijkaart die wordt uitgereikt aan ieder personeelslid dat erom verzoekt.

 

2.3.    Op verzoek van het VSOA :

 

2.3.1. Quid met het versturen van doktersattesten ?

 

De heer BOILEAU : een dienstnota stipuleert dat ze voorlopig naar de werkgever moeten worden gestuurd.

 

2.3.2. Quid met de uitvoering bij de DBDMH van de ministeriële omzendbrief van 11 december 2009 ?

 

VSOA : we vragen de intrekking van alle onwettige akten.

De heer DE SNEYDER : we zullen het ziekenwagenverslag van Prisme blijven gebruiken. Mutatis mutandis werkt men aan een gelijkaardig verslag voor de andere soorten interventies.

Inzake informatica hebben we een manier gevonden om ons “Prisme brandverslag” in een ministerieel verslag om te zetten waarbij de informatie ongewijzigd blijft.

VSOA : we vragen de strikte toepassing van de ministeriële omzendbrief.

De heer DE SNEYDER : we zullen nagaan of dat mogelijk is.

 

2.3.3. Quid met de evaluatie van de 100-operatoren, zowel burgerpersoneel als brandweermannen ?

 

VSOA : voor de evaluatie van het personeel vragen we de strikte toepassing van het statuut van de ION’s. We wensen eveneens een evaluatie van het geldende systeem en een evaluatie van zowel het operationeel personeel als het burgerpersoneel die volgens 2 verschillende stelsels werken.

De heer DE SNEYDER : daar zijn we nog niet mee begonnen.

 

2.3.4. Hoe moet het verder met de onwettige akten ?

 

VSOA : we vragen de intrekking van alle onwettige akten, bijvoorbeeld de akte betreffende het huidige werkrooster van de commandanten van week, want dat was nooit het voorwerp van overleg of onderhandelingen.

De heer DE SNEYDER : de vorige week heb ik de belanghebbenden verzocht me voorstellen te doen.

VSOA : zullen deze commandanten hun week opnieuw op vrijdagmiddag beginnen en niet meer op maandagmiddag ?

De heer DE SNEYDER : ik zie het nut niet in van die verandering.

VSOA : voor het werkrooster en de betaling van de commandanten van week vragen we de strikte toepassing van het HR en statuut.

 

 

 

 

 

 

Exposito henri

Président

points ccb ayant été discuté en séance du 04/02/2010

2.1.    A la demande de la C.S.C. Services Publics :

 

2.1.1. Qui est responsable de la vitesse du convoi en allant à l’intervention ?

 

C.S.C. : certains officiers reprochent aux chauffeurs de ne par conduire assez vite en partant à l’intervention. Nous nous inquiétons pour les jeunes chauffeurs qui pourraient manquer d’assurance pour y faire face.

M. DE SNEYDER : le chauffeur est responsable de la vitesse du convoi. Il doit respecter le code de la route et faire preuve de bon sens.

S.L.F.P. : s’il s’agit d’un problème Citygis et de définition du secteur, adressez-vous à M. Charlier. Vous aurez une réponse de sa part.

M. BOILEAU : en cas d’une intervention pour avion en difficultés à Zaventem, nous demandons aussi de veiller à ne pas griller de feu rouge à une vitesse supérieure à 30 km/h.

C.S.C. : il arrive que un ou plusieurs véhicules passe un feu vert, mais que le reste du convoi doive attendre devant le feu rouge. Il nous semble logique que dans ce cas la première partie du convoi attende la deuxième à un endroit sûr pour poursuivre leur route ensemble.

M. DE SNEYDER : 2 convois peuvent partir de deux P.A.S.I. différents. Leur composition est définie par note de service.

 

2.2.    A la demande de la C.G.S.P. :

 

2.2.1. La C.G.S.P. conteste la validité de la note de service 2009-205 car elle forme une modification unilatérale par note de service du statut pécuniaire (art. 33) et du statut opérationnel (art. 160). Nous demandons donc un retrait immédiat de cette note de service. Pour information : tout changement du statut pécuniaire doit être négocié en Secteur XV.

 

M. DE SNEYDER : cette note sera retirée le plus vite possible.

 

2.2.2. Quid de l'horaire mixte (toujours pas négocié en Secteur XV), d'où une indemnité de garde payée indûment et avantages accordés de manière arbitraire: pourquoi sont-ils toujours accordés ?

 

M. DE SNEYDER : l’horaire mixte n’est plus d’application depuis le 1e février 2010. Tous les intéressés en ont été informés et ils reprennent leur ancien horaire.

 

2.2.3. Quid de l'horaire en 10h (toujours pas négocié en Secteur XV) ?

 

M. DE SNEYDER : cet horaire a à son tour été abandonné depuis le 1e février.

 

2.2.4. Quid de la décision unanime prise en réunion de faire les montées et descente de garde de la pompe Diamant à UCL, puis à EVERE, ensuite à UCL et enfin à EVERE ?

 

M. DE SNEYDER : face à la difficulté de mettre en œuvre notre décision antérieure et face aux réticences qu’elle suscite, nous avons décidé que tous les intéressés montent de garde à Diamant. Le service ne paiera plus les amendes éventuelles.

 

2.2.5. Les agents administratifs qui font des visites de prévention rencontrent toujours le même problème : le paiement des horodateurs.

 

M. DE SNEYDER : ils doivent payer les horodateurs mais moyennant un justificatif ces agents pourront récupérer auprès de M. Taildeman le montant dépensé. Nous avons écrit à tous les bourgmestres pour leur demander de nous accorder des places de parking spéciales ou des cartes.

M. BOILEAU : le service rembourse l’argent des horodateurs, mais pas les amendes au cas où l’horodateur n’aurait pas été alimenté.

 

2.2.6. La problématique du garage à la caserne principale ; il est souvent encombré les jours où les A.S.B.L. organisent des formations, surtout juste avant et après la relève de la garde.

 

M. DE SNEYDER : nous mettons à la disposition du personnel un nombre déterminé de places dans notre garage. Si plus aucune place n’est libre, nos membres du personnel doivent stationner dehors, autour de la caserne.

M. BOILEAU : le futur système d’accès individualisé empêchera toute personne qui n’est pas de garde d’entrer dans le garage. Le personnel pourrait aussi davantage utiliser le libre parcours de la S.T.I.B. que chaque agent qui le souhaite reçoit.

 

2.3.    A la demande du S.L.F.P. :

 

2.3.1. Quid de l'envoi des certificats médicaux ?

 

M. BOILEAU : une note de service stipule que pour le moment, il faut les envoyer à l’employeur.

 

2.3.2. Quid de l’exécution de la circulaire ministérielle du 11 décembre 2009 au SIAMU ?

 

S.L.F.P. : nous demandons le retrait de tous les actes illégaux.

M. DE SNEYDER : nous continuerons à utiliser le rapport « Prisme ambulance ». Par analogie, un rapport similaire est en voie d’élaboration pour les autres types d’intervention.

Au niveau informatique, nous avons trouvé le moyen de transformer notre rapport « Prisme incendie » en un rapport ministériel sans que les informations soient modifiées.

S.L.F.P. : nous demandons l’application stricte de la circulaire ministérielle.

M. DE SNEYDER : nous vérifierons si cela est possible.

 

2.3.3. Quid de l’évaluation des opérateurs 100, aussi bien le personnel pompier que civil ?

 

S.L.F.P. : pour l’évaluation du personnel, nous demandons l’application stricte du statut O.I.P. Nous souhaitons également une évaluation du système en vigueur et une évaluation à la fois des opérateurs civils et des opérateurs opérationnels qui travaillent selon 2 régimes distincts.

M. DE SNEYDER : nous n’avons pas encore entamé cela.

 

Point introduit en séance :

 

2.3.4. Quid des actes illégaux ?

 

S.L.F.P. : nous demandons le retrait de tous les actes illégaux comme par exemple celui qui concerne l’horaire actuel des commandants de semaine, car il n’a pas été concerté ni négocié.

M. DE SNEYDER : la semaine passée, j’ai demandé aux intéressés de me faire des propositions.

S.L.F.P. : ces commandants commenceront-ils de nouveau leur semaine le vendredi midi et non plus le lundi midi ?

M. DE SNEYDER : je ne vois pas l’intérêt de ce changement.

S.L.F.P. : pour l’horaire et la rémunération des commandants de semaine, nous demandons l’application stricte du R.O.I. et du statut.

 

 

 

 

henri Exposito

Président

vendredi, 12 mars 2010

POINTS CCB/BOC et CPPT/CPBW MARS

CCB
 
- l'on a appris que le bureau du secrétaire d'état voulait appliquer la loi concernant l'arrêt Lecomte, quel sera alors la situation pécuniaire et administrative des agents qui font l'objet de cette annulation en conseil d'état?
 
- concernant le carnet APTI PASS, quels sont les avis motivés des organisations syndicales?
 
- Nous attendons un éclaircissement concernant Ethias, cela concerne les AT?!

-Problèmes entre la GRH et le responsable "service théâtres" ?

 

Note de service du contrôle de la masse d’habilement!!

- Cette note rabaisse encore les adjudants de groupement par rapport à ceux de l’EM.

- Il manque du personnel pourquoi alors mobiliser des agents pour aller contrôler la masse dans les groupements pendant une garde.

- Comment se fait-il qu’un adj. contrôle un autre adj. (grade égal)

- Si nous suivons la logique de cette note il faudrait un officier qui contrôle l’adjudant (pour sa masse)

 

- Eclaircissements sur qui dirigent les opérateurs civils 100?


- Aucune concertation concernant la modification de la masse? Que deviens l'argent non attribué en masse aux divers agents? Ne serait-il pas envisageable d'indexé la masse?


-La formation du T12, pourquoi est-ce que les civils suivent cette formation, alors que l'on sait qu'en cas de catastrophe c'est les officiers responsables de la centrale 100 qui se rendent sur place?

 

BOC 

Op verzoek van het ACOD :

 

- We hebben vernomen dat het kabinet van de staatssecretaris de wet betreffende het arrest Lecomte wil toepassen. Wat zal dan de bezoldigingsregeling zijn en de administratieve situatie van de personeelsleden die het voorwerp zijn van deze vernietiging door de Raad van State ?

- Welke zijn de met redenen omklede adviezen van de vakorganisaties inzake de APTI-pas ?

- We verwachten een verduidelijking i.v.m. Ethias en de erkenning van arbeidsongevallen !

- Zijn er problemen gerezen tussen het HRM en de dienst “schouwburgen” ?

- De dienstnota over de controle van het kledingfonds !
a) ze kleineert de groepsadjudanten nog meer t.o.v. de adjudanten van de Helihaven,
b) we kampen met een personeelstekort ; waarom dan tijdens een wacht nog personeel inzetten om het kledingfonds in de groepen te controleren ?,
c) hoe komt het dat een adjudant een andere adjudant contrleert (zelfde graad) ? Indien we de logica van deze nota volgen, zou een officier het kledingfonds van een adjudant moeten nagaan.

- Kunt u ons meer uitleg geven over wie aan het hoofd staat van de adjunct-operatoren in de 100 ?

- Er is geen enkel overleg geweest over de wijziging van het kledingfonds. Wat gebeurt er met het geld van het kledingfonds dat niet aan het personeel wordt besteed ? Kan het kledingfonds niet worden geïndexeerd ?

- De opleiding over de T12 : waarom volgen de burgers deze opleiding, terwijl men weet dat bij een ramp de officieren van de 100-centrale ter plaatse gaan ?

 


 
 
CPPT
 
- l'hôpital CDP coupe le chauffage le week-end, pour quelle raison ne peut-on pas avoir de chauffage dans le local pompier?
De plus aucune fenêtre ne s'ouvre dans celui-ci!!!
Ne pourrais-t ‘on pas isoler ce local pompier du circuit hospitalier en y mettant un chauffage individuel?
 
- Quel est l'utilité du test physique des plongeurs? Actuellement test effectué en piscine et non en milieu naturel!!
 
- Pour l'ouïe, qu'en est-il des études menées par le SIPP? Et pour ceux qui ont un déficit suite aux années passées dans le service, est-ce que cela serait reconnu comme maladie professionnel?

 

CPBW 

Op verzoek van de ACOD :

 

-  Het ziekenhuis César de Paepe zet tijdens het weekend de verwarming af. Waarom kan het lokaal voor de brandweermannen niet worden verwarmd ? Bovendien gaat geen enkel venster open ! Kan dit lokaal niet worden losgekoppeld van het verwarmingssysteem van het ziekenhuis door de plaatsing van een individuele verwarming ?

- Wat is voor de duikers het nut van de fysieke test ? Nu verlopen de tests in zwembaden en niet in een natuurlijke omgeving !

- Welke studies voert de IDPB uit i.v.m. het gehoor ? Kunnen de personen die gehoorschade opliepen na jaren dienst bij de brandweer rekenen op een erkenning als beroepsziekte ?  

 

 

Maertens Jean-Luc / Exposito henri