Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 18 mars 2010

punten CPBW die is besproken in zitting 04/02/2010

BEHANDELDE PUNTEN :

 

1.1.   Goedkeuring notulenontwerp van de vergadering van 21.12.09

 

Eventuele opmerkingen van de vakorganisaties dienen schriftelijk en binnen de gestelde termijn naar de voorzitter doorgestuurd te worden. Bij het verstrijken van de wettelijke termijn zal het notulenontwerp als goedgekeurd worden beschouwd.

 

2.      IDBP-Verslag :

 

2.1.      Directie : nihil

 

2.2.   IDPB :

 

2.2.1. Maandverslag december 2009.

 

IDPB : we onderzoeken de herkomst van de aanhoudende thinnergeur. Er is een studie van de weersomstandigheden aan de gang. De RISC-ploeg zal de schoorstenen controleren en er indien nodig in afdalen.

 

IDPB : we zijn ons bewust van de hinder die de verfwerken in het 100-centrum teweeg brengen. De geur en het stof maken de werkomstandigheden verre van ideaal. Gisterenochtend hebben we hierover een vergadering gehouden.

VSOA : de dienst had dit vóór de start van de werken moeten nagaan.

IDPB : we hebben getracht verbeteringen aan te brengen. Zo werd het plastic zeil met planken hermetisch aan het plafond vastgemaakt, werd een ventilator geplaatst en stofzuigt er elke dag iemand om te voorkomen dat het stof de computers beschadigt.

 

IDPB : de onderzoeken door de leverancier van de Rangers hebben niets opgeleverd. Dat stelt ons niet volkomen gerust en we willen een beroep doen op een onafhankelijk laboratorium om te weten hoe ze vuur konden vatten.

 

IDPB : we overwegen de deelname van ons personeel aan rijlessen in een stedelijke omgeving. Voorheen werden dergelijke opleidingen op een circuit gegeven, maar de omstandigheden daar verschillen van die waarmee onze chauffeurs te maken hebben.

ACV :  soms verwijten sommigen onze chauffeurs dat ze te traag rijden als ze op interventie vertrekken.

 

IDPB : een ernstig ongeval (met breuk) heeft zich voorgedaan in een trappenhal. Alle trappen zullen worden geverifieerd en ook de antislipoverstekken. We zullen overal waar nodig antislipstroken aanbrengen.

 

Het VSOA weigert het maandverslag.

 

2.2.2. Voorstelling van en toelichting bij APTI-pas.

 

Dr PETE : in januari zijn we begonnen met het uitdelen van het boekje. Ieder operationeel personeelslid krijgt er een. Het is persoonlijk en bevat vertrouwelijke informatie. Bijgevolg is het niet de bedoeling dat andere personeelsleden ze in handen krijgen. Alle brandweerlieden die voor het medisch onderzoek komen, zullen een exemplaar ontvangen. We willen het personeel bewust maken, niet verontrusten of lastigvallen. Als er echter na een jaar nog geen verbetering merkbaar is, zullen we strenger worden.

Bij een negatief resultaat zullen we belanghebbende een brief sturen met een toelichting voor zijn behandelend geneesheer. Indien de resultaten positief blijken, sturen we niets op.

VSOA : is het niet beter het personeel ook iets te laten weten als de resultaten positief zijn ?

Dr PETE : dat vergt heel wat administratief werk.

U hebt een tabel ontvangen, maar indien u dat wenst, zullen we het aanpassen door er de bestuurders van de pomp- en voorstadswagens aan toe te voegen.

ACOD : mee eens

ACV : mee eens

VSOA : mee eens, maar op voorwaarde dat de regels inzake overleg worden nageleefd en dat deze gewijzigde lijst eerst aan het comité wordt voorgelegd.

 

2.2.3. Voorstelling kwartiertje veiligheid 2010/01

 

De IDPB deelt een brochure van Brussel Net uit over afvalsortering.

IDPB : we hebben erop gewezen dat men zich voor de gekleurde zakken tot mevrouw Bosmans moet wenden.

De glijpaal in de VOPO Diamant werd onbruikbaar gemaakt. De vrijgekomen plaats zal worden gebruikt voor het sorteren van afval.

 

2.2.5. Dienstnota over de voorstadswagens.

 

IDPB : we willen nagaan of de aangewende middelen passen en of er verbeteringen mogelijk zijn. Bij dienstnota 2010-010 hoort een vragenlijst.

 

2.2.6. Dienstnota over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk gepleegd door derden.

 

IDPB : er doen zich steeds meer dergelijke incidenten voor. We zouden deze feiten in kaart willen brengen :  welk soort personeelsleden is hier vooral het mikpunt van, welke personen enz. De eerste stap die we voor ons personeel moeten zetten, is hun opleiding.

Dr. KAISSE : het ziekenwagenformulier in Prisme bevat in verband hiermee een hokje, maar na verloop van tijd kon dat niet meer worden ingevuld. De nieuwe versie van Prisme zal een gelijkaardig hokje hebben, dat gelinkt is aan dat register.

De heer BOILEAU : 2 van onze ambulanciers werden lastiggevallen. De dienst heeft zich burgerlijke partij gesteld. De politie had de betrokkenen onterecht geadviseerd om zich als getuigen op te geven om zo te beletten dat de daders van de feiten de identiteit van ons brandweerpersoneel vernamen. We bevelen de personeelsleden die het slachtoffer waren van dergelijke gewelddaden aan om zich wel degelijk burgerlijke partij te stellen, want dat is de beste garantie voor een gunstige afloop van zo’n rechtszaken.

IDPB : een personeelslid dat wordt aangevallen bij de uitoefening van zijn werk mag steeds het adres van zijn werkgever vermelden en niet het zijne.

 

2.2.4. CAO 100.

 

IDPB : deze overeenkomst is nog niet van toepassing op de openbare sector, maar dat zal vroeg of laat wel het geval zijn. We zullen een stuurgroep in het leven roepen waarvan de directie, vakorganisaties, IDPB en EDPB (zowel arbeidsgeneeskunde als de psychosociale adviseurs) deel van zullen uitmaken. We delen hier een oproep tot kandidaten uit.

De eerste vergadering van deze werkgroep is gepland op 25 februari.

De heer BOILEAU : de bijlage van het arbeidsreglement betreffende psychotropen werd tijdelijk ingetrokken. We wachten op de goedkeuring van het charter om dat deel toe te voegen aan het arbeidsreglement.

 

2.2.7. Vinçotte-verslag over de ladders.

 

IDPB : we betreuren dat de verslagen van AIB Vinçotte uitsluitend in het Frans zijn opgesteld.

Zoals we reeds signaleerden tijdens de vorige vergadering, worden onze vóór 2000 gebouwde ladders gecontroleerd volgens hetzelfde stramien als de na 2000 gebouwde ladders.

Voor de haakladder heeft de norm het over een “breuk”. Onze ladders vervormen, maar breken niet.

Zolang de ladders van na 2000 niet tegemoet komen aan de norm, worden ze niet in dienst gesteld.

VSOA : we vragen dat de verslagen van externe instellingen eveneens tweetalig zijn.

ACOD : controleer ook of voor de steekladders de laddervlakken niet door elkaar gehaald worden.

IDPB : we signaleren dat het verslag van AIB Vinçotte adviezen verstrekt en geen verplichting tot inconformiteitstelling vormt. We moeten de wet naleven, maar niet noodzakelijk hun aanbevelingen.

 

2.3.       Materieel : nihil

2.4.       Kazernering : nihil

2.5.       Instructie – Operaties : nihil

2.6.       Arbeidsgeneeskunde : nihil

2.7.       Korpsgeneesheer : nihil

2.8.       EDPB : nihil

 

3.         Vakorganisaties :

 

3.1.   Op verzoek van het ACV Openbare Diensten :

 

3.1.1. Quid met de stores die in de 100-centrale eigenmachtig werden weggehaald in de kamers van de brandweermannen zonder dat hun vervanging gepland is ?

 

ACV : in de 4 kamers waren stores aanwezig. Een hiërarchische chef vond dat ze moesten worden verwijderd, maar ze werden nog niet vervangen. Deze situatie duurt reeds een maand en de ramen zijn slechts een beetje ondoorschijnend. Bovendien werden de stores bij de niet-gëuniformeerde operatoren niet verwijderd.

IDPB : volgens de Kazernering bevond er zich een reserve van stores in Anderlecht, maar klaarblijkelijk werden ze nog niet geïnstalleerd. We zullen contact opnemen met de Kazernering.

 

3.1.2. Hoeveel stoelen zullen we nog testen in de 100-centrale alvorens een definitieve beslissing te nemen, terwijl er een model is dat reeds door iedereen geschikt is bevonden ?

 

IDPB : u hebt documentatie ontvangen met meer informatie hieromtrent. Nu is het aan de directie om een beslissing te nemen op basis van de uitgevoerde peiling. We adviseren om ook een opleiding te organiseren voor de personeelsleden die deze stoel zullen gebruiken : zijn werking en de mogelijke instellingen uitleggen. De handleiding zou ook aan de gebruikers moeten worden uitgedeeld.

 


3.2.    Op verzoek van de ACOD :

 

3.2.1. De verwarming in de garage van Anderlecht functioneert nog steeds niet afdoende.

 

VSOA : we zien het nut er niet van in om de garage te verwarmen.

ACOD : zo kunnen de vesten drogen in de garage.

De heer DE SNEYDER : de verwarmingskelder is daar geschikt voor.

 

3.2.2. In enkele posten blijven de problemen met de valva’s voor de vakbonden voortduren.

 

De heer BOILEAU : we hebben per post 4 mededelingenborden met een sleutel geleverd.

ACOD : de adjudanten van de compagnie hebben die zich toegeëigend.

VSOA : de sleutels en het slot moeten worden gewijzigd.

De heer DE SNEYDER : er zullen nieuwe mededelingenborden naar de desbetreffende posten worden gestuurd.

 

3.3.    Op verzoek van het VSOA :

 

3.3.1. Hebt u nieuws over de verplichte gescheiden afvalophaling in de posten (Diamant) ?

 

IDPB : deze vraag kwam in punt 2.2.3. aan bod.

ACOD : kunt u het brandweerpersoneel de data meedelen waarop de vrachtwagens van Net Brussel het afval komen ophalen.

De heer DE SNEYDER : in de brochure van Net Brussel die we net uitdeelden, staat wanneer ze langskomen.

ACOD : we hebben de indruk dat het opgehaalde afval in de vrachtwagen bijeen gegooid wordt.

IDPB : Neen, dat klopt niet. Ondanks de schijn blijft het afval wel degelijk gescheiden. Sorteren heeft dus wel zin.

 

3.3.2. Er is een probleem met de douches in Delta.

 

IDPB : we overtreden inderdaad de wet, want de post Delta heeft onvoldoende douches voor het aantal werknemers. We hebben daar in ons verslag na het werkplaatsbezoek aan Delta van vorig jaar ook op gewezen. De Kazernering bestudeert nu waar er een 4de douche zou kunnen komen.

VSOA : inzake deze problematiek vragen we de toepassing van de geldende wetgeving.

IDPB : Delta is de enige post waar er onvoldoende douches zijn.

VSOA : de watertemperatuur schommelt ook te vaak omdat een bovenketel ontbreekt en dus een reserve aan warm water. De heer BOILEAU : we zullen deze problemen zo snel mogelijk regelen.

Henri Exposito, Président

Les commentaires sont fermés.