Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 20 février 2012

COURRIER A MADAME MILQUET MINISTRE DE L'INTERIEUR

Bruxelles, le lundi 20 février 2012

A la Ministre de l’Intérieur,

A Madame Milquet,

Le 17 Février, nous avons reçu le courrier promis avec la position du Kern et nous tenons à vous remercier pour vos efforts déployés.

Après cela, nous avons, comme annoncé précédemment, eu une réunion ce 20 février en front commun syndical.

Sur base de cette consultation et au nom du front commun, nous formulons la réponse à votre écrit par nos attentes suivantes :

• Nous attendons une réunion sur base d’un agenda clairement défini ainsi qu'une première réunion avec la Ministre afin de prévoir un agenda ensemble avec comme travail prioritaire l’aménagement de fin de carrière.

• Nous attendons lors de ces réunions, la présence d’un représentant mandaté de votre cabinet afin d’assurer nos arrières ainsi que le respect et l’espace nécessaire pour une consultation efficace.

• Nous attendons un éclaircissement sur les propositions de votre écrit concernant l’aménagement de fin de carrière.

• Nous attendons un projet d'arrêté royal relatif à l'aménagement de fin de carrière prévu par le Kern, en précisant clairement notre droit de départ à la pension anticipé à 60 ans après 37,5 années maximum de carrière à partir de 2019.

Pour finir, nous attendons une réponse claire de votre part pour au plus tard le 15 mars à venir.

Toutes actions et / ou manifestations sont suspendues jusqu’au 15 mars prochain.

En espérant une collaboration constructive,

 

 

Brussel, maandag 20 februari 2012

 

 

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken,

 

 

 

Aan mevrouw Milquet, 

 

Op 17 februari jongstleden mochten wij het beloofde schrijven van uwentwege ontvangen, waarvoor -alsook voor de inspanningen door u geleverd- onze welgemeende dank.

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij, zoals vooraf aangekondigd, onderling overleg gehad onder de drie vakbonden op 20 februari jl.

 

Uitgaande van dit overleg en in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront formuleren wij als antwoord op uw schrijven volgende verwachtingen:

 

1. Wij verwachten overleg en dit aan de hand van een duidelijk vastgelegde timing en een eerste vergadering met de minister om gezamenlijk een agenda op te stellen, waarbij met prioriteit werk moet gemaakt worden van de einde loopbaanregeling;

 

2. Wij verwachten bij dit overleg een duidelijk aanwezigheid van een gemandateerde vertegenwoordiger van uw kabinet en het nodige respect en ruimte voor consultatie van onze achterban;

 

3. Wij verwachten verduidelijking van de voorstellen in uw schrijven aangaande deze einde loopbaanregeling;

 

4. Wij verwachten duidelijkheid omtrent het koninklijk besluit voorzien om vanaf 2019 definitief te voorzien dat het recht om te vertrekken wordt vastgelegd op 37.5 jaren maximum

 

Wij verwachten tenslotte een duidelijk antwoord van uwentwege ten laatste op 15 maart aanstaande.

 

Eventueel aangekondigde acties en of stakingen worden dan ook tot 15 maart opgeschort.

 

Hopend op verder constructief overleg,

 

 

 

In naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront, Voor ACOD

Luyten Mil

Federaal secretaris

Sector lokale en regionale besturen Vlaanderen

0475/411998

 

Voor VSOA

Eric Labourdette

Federaal voorzitter technisch comité brandweer

0475/867585

 

Voor ACV openbare diensten

Heylen Ilse

Secretaris

Bijzondere Korpsen

0473/985386

 

 

 

Au nom du front commun syndical,

Pour la CGSP

Liliane Lemauvais

Secrétaire fédéral

Section ALR

0474/981472

 

 

Pour le SLFP

Eric Labourdette

Président fédéral du comité technique pompier

0475/867585

 

 

Pour la CSC-Services Publics

Guy Crijns

Secrétaire

0475/611938

 

 

Les commentaires sont fermés.