Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 21 février 2006

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING

Betreft
Ontwerp van bestluit van de Brusseslse Hoofdestedelijke Rening houdende het verlof voorrafgaand aan de pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor de Brandweer en Dringende Medische Hulp.
Bijlagen
Verordening dd 10 mei 2001 - Ontwerp van besluit - Advies van de Inspecteur van Financien.

10 FEB 2006

I. Historiek

Op 10 mei 2001 werd een verordening goedgekeurd houdende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van de Brusselse Hoofdestedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.
De tekst bepaalt dat de operationele personeelsleden van de DBDMH een verlof voorrafgaand aan de pensionering kunnen genieten voor zover zij de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt en zich tenminste op 25 jaar aanvaardbare dienstactiviteit kunnen beroepen. Het wachtloon van de agent schommelt-in functie van zijn loopbaan- tussen 80 en 100% van zijn jaarloon (zondag en nachtprestaties niet meegerekend).
De agenten die kiezen voor dit systeem worden ambtshalve op rust gesteld op de leeftijd van 60 jaar.
Dit verlofsysteem werd ingevoerd voor een periode van vijf jaar en eindigt dus op 31 augustus 2006.

II Motivering

Gelet op de moeilijkheid van de arbeid van de brandweerman wordt voorgesteld om een nieuw systeem van verlof voorrafgaand aan de pensionering in te voeren voor een nieuwe periode van vijf jaar.
Inderdaad, de leden van het operationeel personeel van de DBDMB moeten zware en lastige taken uitvoeren die vanaf een zekere leeftijd risico's inhouden omdat de fysieke conditie van die personeelsleden hen van dan af niet meer toelaat hum taken doelmatig, veilig en snel uit te voeren.
Die situatie houdt risico's in, zowel voor de oudere personeelsleden waarvan sprake als voor hun jongere collega's waarmee ze hun taken moeten uitvoeren.

III Modaliteiten

In de loop van vorig jaar werd een principieel advies gevraagd aan de Inspectie van Financien die heeft aangedrongen op het feit dat dit soort systeem tegenstrijdig is met de huidige context van verlenging van de loopbaan. De Inspectie besluit haar nota met de vraag dat de voorwaarden strenger zouten worden indien een nieuw systeem zou worden voorgesteld.
Wij hebben bijgevolg een nieuw verlofsysteem uitgewerkt dat rekening houdt met deze opmerkingen:
Leeftijd van vertrek: 56 jaar.
Ancienniteit: 25 jaar dienst bij de DBDMH
Duur van de maatregel : 5 jaar (van 1 september 2006 tot 31 augustus 2011).
Wachtloon: 85% van het basisloon ( nacht-en zondagsprestaties niet meegerekend).
Het ontwerp van tekst, waarvan u kennis heeft, werd verstuurd naar de Inspectie van Financien die een gunstig advies heeft verstrekt.

IV Adviezen-Akkoorden

Advies van de Inspecteur van Financien: gunstig - Akkord van de Minister van Begroting: gevraagd - Akkoord van de Minister van het Openbaar Ambt: gevraagd.

V Voorsteel van beslissing

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

- hecht haar goedkeuring, in eerste lezing, aan het ontwerp van besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering houdende het verlof voorrafgaand aan de pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de Brusseslse Hoofdestedelijke Dienst voor Brandweer en dringende Medische Hulp;
- belast de Minister die bevoegd is voor de Brandbestrijding en de Dingende Medische Hulp met het inwinnen van het advies van de federale minister van pensioenen:
- belast de Minister die bevoegd is voor de Brandbestrijding en de Dringende Medische Hulp met de onderhandeling van dit ontwerp bij het comité van sector XV.
- belast de Minister die bevoegd is voor de Brandbestrijding en de Dringende Medische Hulp met de uitvoering van deze beslissing.

Onderhavige beslissing geldt als onmiddelllijke kennisgeving.

Benoit Cerexhe
Minister belast met Tewerkstelling,Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Mise en page; Maertens Jean-Luc

Les commentaires sont fermés.